grote foto
Cookies en belangrijke informatie
Deze site maakt gebruik van cookies meer informatie. De cookies die wij gebruiken zijn enkel voor het tracken hoeveel bezoekers wij hebben. U dient met deze cookies akkoord te gaan. Deze website is een 18+ chat dienst, u dient dan ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en te verklaren dat u minstens 18 jaar of ouder bent. Het aanmelden is gratis, hoewel er wel betaald moet worden na uw eerste gratis bericht. Deze website is niet geschikt voor minderjarigen en maakt tevens o.a. gebruik van fictieve profielen die uitsluitend bedoeld zijn voor entertainment doeleinden, fysieke afspraken zijn met deze profielen niet mogelijk. Bij vragen, onduidelijkheden of problemen kunt u 24/7 contact opnemen via onze contact pagina. Wij zullen trachten u binnen 24 uur te antwoorden.
Door op Akkoord en doorgaan te klikken ga je akkoord met algemene voorwaarden.
doorgaan, ik ben 18+ Website verlaten
login
Algemene voorwaarden
1. Definitie website

1.1. Inschrijving als bezoeker/lid van onze website houd in dat U akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk en enig moment aangepast worden en wijzigingen zijn werkend vanaf het moment van plaatsing op de website.

2. Leeftijdsgrens

2.1. Deze website is alleen voor volwassenen, om lid te worden moet u minstens 18 jaar oud zijn. Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen en mogen sluiten onder hun toepasselijke recht. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden, zoals acquisitie, uitlokking of prostitutie.

2.2. De deelnemer verklaart door gebruik te maken van onze diensten toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende (mobiele) internet/telefoonaansluiting, zijnde de rekeninghouder!

3. Inschrijving & privacy

3.1. Uit beveiligingsoverwegingen loggen wij het IP-adres van uw computeraansluiting. Wij behouden ons het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres persoonlijke gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

3.2. De website is zo opgezet dat het e-mailcontact altijd via het interne anonieme mailsysteem van de site verloopt. Wij raden u daarom aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen!

3.3. De website is zodanig beveiligd dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Uw gegevens die u bij de inschrijving heeft verstrekt anders dan uw profiel en foto, voorkeuren en profiel teksten zijn niet toegankelijk voor derden ook worden deze niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld aan andere partijen.

3.4. U als deelnemer verklaart dat U geen foto’s van niet verboden aard inzendt, foto’s waar kinderen op voorkomen, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan uzelf die dan herkenbaar in beeld worden gebracht op de website zijn niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om profielteksten aan te passen en foto’s of andere afbeeldingen te weigeren of te verwijderen, hierover kan niet worden gecorrespondeerd!

3.5. Wij kunnen geen verantwoording aanvaarden betreffende de via deze site aangeboden diensten, en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de inschrijving/deelname voor een deelnemer niet het gewenste resultaat oplevert en niet zal leiden tot een contact, relatie, afspraak en dergelijke. Ook worden wij gevrijwaard van de aansprakelijkheid indien enige onjuiste of onvolledige informatie via deze website word aangeboden via de deelnemers.
Deelnemers kunnen, ook als dit niet is toegestaan, onjuiste informatie opgeven of de deelname voor een ander ongeoorloofd doel gebruiken, voor dit ongeoorloofde of onwettige gebruik van de toepassing is elke aansprakelijkheid van de website uitgesloten. De website kan de juistheid van de identiteit van haar deelnemers niet exact controleren of vaststellen. Zeker wat betreft de persoonlijke kenmerken als geslacht, geboortedatum en uiterlijk, om die
reden staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte en deelnemende profielen, alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door deelnemers in de ruimste zin van het woord. Noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, waarbij vermeld dat onze service zowel natuurlijke als fictieve, gemodereerde profielen bevat die bijdragen aan entertainment doeleinden waarbij fysiek contact niet in alle gevallen mogelijk kan zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door, voor of van het maken van afspraken en de mogelijke gevolgen daarvan en ongemakken die daaruit kunnen voortkomen, deelnemen is voor eigen risico. Wij zijn uitsluitend de contactbemiddeling verschuldigd, niet het welslagen, het gebruik van de website geeft geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner, als de beoogde resultaten tegenvallen dan kan de website daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers.

3.6 Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de website worden doorgegeven of door de gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina’s van de website. Door u aanmelding af te ronden verstrekt u de website een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door gebruiker aan de website is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van de website op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op profielen.

4. Opzeggen en inschrijven

4.1. De deelnemer is gerechtigd, zich zonder opgave van redenen af te melden. In het kader van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens bijv. leeftijd, geslacht, matching uitslagen en profielfoto’s ingezameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn die gegevens, die informatie over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde of definieerbare klant bevatten. Bij afmelding wordt het gegevensrecord van de klant gewist in hoeverre dit is toegestaan met betrekking tot eventuele wetgeving daarmee is meteen de contractverhouding van deze website beëindigd!

5. Kostprijs en gebruik.

5.1. De kosten voor het gebruik van de website zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

5.2. De telefonische kosten voor de betaalde kant van de website zijn 1,40 euro per bericht voor Nederlandse deelnemers en 2,00 euro per bericht voor deelnemers uit België.

5.3. De bovengenoemde kosten worden verrekend via de telefoonrekening van het nummer dat is gebruikt voor de deelname en/of reactie op de website.

5.4. De kosten voor de betaalde kant van de website variëren tussen 1,00 euro per bericht en 2,00 euro per bericht.

5.5. Voor het versturen van 1 bericht heb je credits nodig op de website.

5.6. De producent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook die voortkomen of zijn voortgekomen uit veelvuldig en/of niet juist gebruik van de aangeboden contact diensten.

5.7. Ontvangen betalingen worden niet gerestitueerd. Met uitzondering van de voorwaarden zoals in artikel 6 genoemd, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht en het bedrag van de aangeschafte credit(s) te laten restitueren.

6. Herroepingsrecht

6.1. De Gebruiker heeft het recht om de aankoop van credits binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren. Indien de Gebruiker van de aangeschafte credits en de daaraan verbonden diensten binnen deze 14 dagen gebruik maakt, vervalt het herroepingsrecht. Restituties worden binnen 14 dagen nadat de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt van het herroepingsrecht gebruik te willen maken op de door Gebruiker gebruikte betalingswijze terug gestort. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een telefonische betaling kan de Gebruiker een bankrekening doorgeven. 6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient Gebruiker ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om uw aankoop te herroepen. 6.3. U kunt hiervoor gebruikmaken van het support formulier. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken. 6.4 Herroepingen worden altijd via hetzelfde betaalmiddel teruggeboekt als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, of dit niet mogelijk is.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Onderhevig aan verantwoordelijkheden wettelijk opgelegd en welke niet kunnen worden uitgesloten, is de website, noch een van haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten verantwoordelijk voor uw persoonlijk verlies, directe of indirecte schade, verantwoordelijkheden, claims of kosten (inclusief, maar niet gelimiteerd tot advocaat, proces of schikkingkosten) die voortkomen uit of samenhangen met de inhoud van deze website in welke vorm dan ook. Bovendien doet de website afstand van alle aansprakelijkheid van het gedrag, de daden of nalatigheden van andere deelnemende personen van de website, in welke vorm dan ook.

8. Auteursrecht

8.1. Alle op de website gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen zijn beschermd m.b.t. het auteursrecht. Vooraf moet de aanbieder door de wet op auteursrechten schriftelijk om toestemming worden gevraagd bij wat voor gebruik dan ook, hierop moet schriftelijk door de aanbieder worden toegestemd. Dit is van toepassing op het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken c.q. het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Prints, fotokopieën en downloads van de website mogen alleen plaatsvinden voor persoonlijk privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Indien u meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken:
• een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of de andere intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
• de aard van de toestemming of relatie, voor zover wordt beweerd dat een derde de inbreuk door een ander toestaat;
• de locatie op de site van het materiaal waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
• uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e mailadres;
• uw verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet met toestemming van de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom, van diens agent of van de wet heeft plaatsgevonden;
• uw verklaring dat bovenstaande informatie naar uw beste weten correct is en dat u de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden.

9. Privacybeleid

9.1. Het gebruik van de website en haar diensten wordt getoetst aan ons privacybeleid. Dit beleid kan mogelijk veranderen, deze wijzigingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing op de onze website.

10. Helpdesk

10.1. Hebt U klachten, vragen en/of opmerkingen dan kunt U deze via het contactformulier op de site mailen aan ons supportteam. Houdt U er rekening mee dat vragen die betrekking hebben op de site en waarvan het antwoord daarop is te vinden niet worden beantwoord. Vragen dienen duidelijk en uitvoerig te worden gesteld, inclusief eventuele foutcodes of foutmeldingen.

11. Nederlands recht

11.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.
Supercashaffiliate B.V.-Boterbloemweg 45 2403TR , Alphen aan den rijn Nederland
EMAIL: info@supercashaffiliate.com BTW NR.: NL860536658B01
KVK: 76180611 BANK IBAN: NL22ABNA0863699804
x
er is iets fout
Controleer en pas aan indien nodig, of druk op doorgaan
doorgaan, dit email adres klopt